Disclaimer

2 april 2012

De aansprakelijkheid van Het Vrije Westen B.V. (verder te noemen: ‘HVW’), van de personeelsleden van HVW en van de personen voor wie HVW verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen artikelen en blogs, hyperlinks naar artikelen en blogs geschreven en gepubliceerd door  derden, vertalingen van artikelen van derden, adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar HVW en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. HVW en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud en strekking van artikelen, geschreven door auteurs anders dan HVW of vertegenwoordigers daarvan, dienen als persoonlijke meningen en analyses van resp. door die auteurs beschouwd te worden en kan nimmer worden toegerekend aan HVW dan wel gesteld worden dat HVW voornoemde meningen of analyses onderschrijft, noch in positieve noch in  negatieve zin.  De inhoud van eventuele geplaatste advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door HVW niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. HVW aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

HVW zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website www.hetvrijewesten.nl  en daaraan gerelateerde Apps kan niet leiden tot schadevergoeding door HVW aan de wederpartij. HVW is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.