Huisregels

Op hetvrijewesten.nl hebben we een aantal regels. Iedereen die op enigerlei wijze iets toe wil voegen aan onze website, dient zich aan deze regels te houden. Als het tegendeel blijkt, nemen wij maatregelen. Als grondregel hebben wij dat eenieder zich aan het geldend Nederlands recht dient te houden.

Ten eerste dient iedereen zich respectvol te gedragen tegenover anderen. Felle en stevige discussies worden gewaardeerd, maar wel altijd op basis van wederzijds respect. Seksueel getinte, schunnige, vulgaire, godslasterlijke, discriminerende, racistische of anderszins kwetsende uitspraken moeten onverwijld bij ons worden gemeld en leiden tot een waarschuwing met mod-break of een (perma)ban. Dit geldt ook voor het verspreiden van spam, pornografisch materiaal, links naar websites met illegale content of activiteiten en andere bij de wet verboden acties.

Ten tweede dienen de reacties met argumenten, voorbeelden, feiten of op de een of andere wijze onderbouwd te zijn. Een reactie als “Obama wordt het niet” voegt weinig toe. Een reactie waarin gesteld wordt dat Obama kansloos is omdat teveel mensen een wrange nasmaak hebben overgehouden aan zijn periode als president, bevat een mening die onderbouwd wordt door een argument. Dergelijke reacties en artikelen worden gewaardeerd! Blijf daarnaast altijd on-topic. Schrijf in Algemeen Beschaafd én Begrijpelijk Nederlands en schrijf niet in BLOKLETTERS. Let op interpunctie, spelling en grammatica.

Ten derde is plagiaat verboden. Als u citeert, vermeld dan de bron. Een artikel of iets van die gading liever niet volledig overnemen, maar alleen de relevante opmerkingen. Als u een artikel wél overneemt, zorg dan dat dit is kortgesloten met de auteur en vermeld dit ook bij uw post door te sluiten met “Deze tekst verscheen eerder op <website> en is met toestemming van de auteur overgenomen.”

Ten vierde heeft de moderator het laatste woord. In geval van twijfel nemen wij contact met u op, maar is het honderd procent duidelijk dat u in overtreding van onze huisregels bent, behouden wij ons het recht voor om te wijzigen of een ban uit te delen. Bovendien stellen wij u volledig aansprakelijk voor alle schade die wij lijden door schending van bovenstaande. Wees daarom verstandig en handel naar de regels die wij neergelegd hebben. Op zo’n manier blijft het voor u en voor ons leuk.