Bestellen boek ‘Op zoek naar de Amerikaanse droom’ (ISBN: 978-99904-1-610-7)

Het Vrije Westen biedt u een nog niet geschreven boek aan. In feite koopt u het boek vol reisimpressies, interviews en analyses - geschreven of verzameld door Leon de Winter - een jaar voor het verschijnt. Het bijzondere is: u maakt het schrijven ervan elke week mee. U kunt zelfs via een speciale mailbox, ons uw ideeën aan de hand doen en plannen opperen voor artikelen en columns. U schrijft dus mee.

De stukken zullen in het Duitse dagblad Die Welt verschijnen, maar speciaal voor Nederland is een website ingericht. Als u het in 2013 te verschijnen boek "Op zoek naar de Amerikaanse droom" (ISBN 978-99904-1-610-7) nu bestelt voor 30 Euro, krijgt u naast het boek ook een jaar lang gratis toegang tot deze website, waarop u de schrijver kunt volgen. Dat is niet weinig, maar het is een fractie van een abonnement op Die Welt en u krijgt er veel voor terug. Elke week zal minstens een keer een essay of column van Leon de Winter geplaatst worden. Hij zal zo veel mogelijk bloggen, foto's en videoverslagen laten zien en weblinks naar nog meer interessante verhalen geven. Op de website zult u veel extra (vertaalde) artikelen en columns kunnen lezen, geschreven door gerenommeerde columnisten, commentatoren en analisten.

Na registratie zal u gevraagd worden de betaling te voldoen.

Een aantal weken voorafgaand aan de verschijningsdatum van het boek "Op zoek naar de Amerikaanse droom" (ISBN 978-99904-1-610-7) zullen wij u - op het door u opgegeven e-mailadres - vragen om uw adresgegevens, zodat wij u het boek (binnen Nederland) kunnen toesturen.

Op zoek naar de Amerikaanse droom en 12 maanden gratis toegang tot de website met artikelen.
Hiermee bestelt u alvast het boek en krijgt u 12 maanden gratis toegang tot de website. Nadat u alle gegevens heeft ingevuld en op 'Registreer' heeft geklikt, zal u gevraagd worden de betaling via de de door u gekozen betaaloptie (iDeal of Paypal) te voldoen.
Op zoek naar de Amerikaanse droom en 12 maanden gratis toegang tot de website met artikelen.
Het Vrije Westen proberen? Kies deze optie voor 1 dag gratis toegang.

Paypal Standard

iDEAL

 

Gebruiksvoorwaarden Het Vrije Westen

De internetdiensten, APP(s) en website(s) van het Vrije Westen B.V. (hierna ook aangeduid met HVW) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten, APPS en websites te gebruiken, wordt u (de gebruiker) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten, APPS en websites van HVW berusten bij HVW, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan HVW.

HVW behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten, APPS en websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van HVW en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van HVW, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan HVW c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van HVW slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken en/of daaruit citeren. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van HVW, anders dan daaruit kort te citeren- openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van HVW en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. HVW noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van HVW is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van HVW c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van HVW aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd en HVW, in al dan niet vertaalde vorm of via een hyperlink op of via haar eigen internetdiensten en websites publiceert, is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. HVW is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van HVW voor gebruiker.

HVW kan Algemene Voorwaarden hanteren; dit zal op haar internetdiensten en websites worden aangegeven. . Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met HVW. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden door gebruik van een link te maken in deze Gebruiksvoorwaarden.

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van HVW zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

- in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
- alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
- de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

- gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, onze schrijvers en columnisten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
- het sturen van ongewenste berichten van commerciele aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van HVW heeft verkregen;
- het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van HVW;
- het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
- het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van HVW zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van HVW. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

- uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
- een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;
- een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
- een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden; en
- uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:

Het Vrije Westen B.V., Amsterdam

info@hetvrijewesten.nl

 

| Wachtwoord vergeten